HRK - Auktoriserad HR-KonsultÅrsmötet 2017

Årsmötet 2017 ägde rum tisdagen den 7 mars 2017 på Victory Hotel/Conference, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan i Stockholm. En ny styrelse och etiknämnd valdes (se under fliken Om HRK och fliken Organisation) och en hel del viktiga beslut träffades. Ett av besluten rörde HRK:s framtida verksamhet och information avseende detta kommer inom snar framtid att skickas ut till medlemsföretagen. Årsmötet beslutade även att nya medlemsföretag inte betalar någon medlemsavgift det första året.

2015

Årsmötet i Branschföreningen HRK hölls onsdagen den 19 mars. Ny styrelse och ordförande valdes.

2014

Årsmötet i Branschföreningen HRK hölls onsdagen den 26 mars. Ny styrelse valdes.

HRK-dagen genomfördes med stort deltagande torsdagen den 6 februari 2014 

Ur programmet: 

Offentlig Upphandling, Annelie Dufva, SKL Kommentus 

Konsultvalet i det privata näringslivet - otydliga spelregler och knivskarp konkurrens, eller? Christina Björck, personalchef Cloetta 

Global certifieringsgrund i ämnet mångfald, Farza Nazerian, Global Diversity Certification Foundation 

Social hänsyn i upphandling och inköp, Åsa Nilsson Billme, Global Diversity Certification Foundation

2013

HRK:s metodnämnd arbetar med att ta fram en guide för upphandlare av HR-tjänster. Arbetet beräknas bli klart under hösten. Guiden kommer att innehålla konkreta tips på hur man formulerar krav på leverantörer för att uppnå avsedd kvalitet.

2012

HRK-dagen som genomfördes den 10 maj 2012 blev mycket uppskattad. HRK dagen ägnades åt upphandling. Föreläsare från offentlig och privat verksamhet berättade om sina erfarenheter.

2010

HRK tar fram guidelines för upphandling av HR-tjänster.

HRK har tagit fram en kärnfull säljpresentation som beskriver vad HRK erbjuder. Denna information vänder sig till dig som köper HR-konsulttjänster och vill veta fördelarna med att anlita ett HRK-auktoriserat företag. Den vänder sig även till dig som är ett HR-konsultbolag och är intresserad av att bli HRK-auktoriserad. Informationen beskriver vilken kvalitetssäkring som HRK-auktorisationen för med sig.

Genom uppmaning från branschen har HRK sett som ett viktigt syfte att skapa starka och tydliga definitioner av vissa begrepp som är vanliga och centrala inom ramen för de HRK-auktoriserade företagens verksamheter. Att skapa tydliga definitioner minskar risken för förflackning av dessa begrepp och underlättar för t ex HR chefer, inköpare eller upphandlare inom offentlig sektor att kvalitetssäkra inköpsprocessen gentemot HR-konsultföretag. Man når en högre träffsäkerhet eftersom man undviker begreppsförvirring som skulle sänka kvaliteten i det man upphandlar.

2009

Från och med 1 mars kan företag som arbetar med rekrytering, utveckling eller avveckling av personal söka om auktorisation av Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter, HRK. Elva företag har blivit godkända i den första granskningsrunda som genomförts av HR-företag någonsin i Sverige. ”Det här har personalcheferna längtat efter länge”, säger HRKs ordförande Ann-Charlotte Haglund. ”Vi har tittat på andra branscher och följer nu deras exempel. Auktorisationen ökar kraven på medlemsföretagen och branschen i sin helhet. Vi hoppas förstås att auktorisationen ska underlätta för kunderna när de väljer HR-konsulter”. Auktorisationen som Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter nu genomför är ett led i att ytterligare öka seriositeten i branschen och samtidigt ge de som köper HR-tjänster en möjlighet att välja konsulter som är granskade och arbetar med vetenskapliga metoder exempelvis när det gäller testning.
”Framför allt i dessa turbulenta tider med stora personalminskningar tror vi att det är extra viktigt att minska risken vid de rekryteringar och andra omstruktureringar i personalstyrkan som görs. Våra auktoriserade konsulter har alla lång erfarenhet av att arbeta med rekrytering, utveckling eller avveckling och de förbinder sig också att arbeta med de vetenskapliga metoder som finns inom HR”, säger Ann-Charlotte Haglund. HRK hoppas att auktorisationen ska leda till att allt fler köpare av HR-tjänster söker sig till branschföreningens medlemsföretag. Med införande av auktorisation skärper HRK också konkurrensen i branschen. Samtidigt hoppas föreningen att fler företag söker auktorisation.

Elva företag har klarat sig i den första granskningsomgången: A-Search AB, Cesab Executive Search AB, Compass Rekrytering & Utveckling AB, Ehdin & Partners AB, Human Research AB, Ledarskaparna Chefsrekrytering OS AB, Linqsearch Talentor AB, Mizarra Business Management AB, Recruitment International AB, SOURCE ExecutiveRecruitment AB, VINATOR Chefsrekrytering AB.

Fler medlemsföretag ligger på tur och väntar på en granskning. Företagen kan välja på att bli auktoriserade inom rekrytering, utveckling, avveckling eller inom alla tre områden. ”Auktorisation ska medverka till att kunden ska känna sig trygg med att det anlitade företaget håller god kvalitet i utförda uppdrag, har en stabil ekonomi och därmed uthållighet att genomföra uppdraget”, säger HRKs ordförande Ann-Charlotte Haglund. ”De auktoriserade företagen är alla väl etablerade på marknaden och har arbetat i sina respektive områden många år. De följer de etiska krav som HRK satt upp såväl vad gäller kontakten med kunden som i sitt uppträdande mot kandidaterna. Något som är minst lika viktigt.”

Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn använder i allt större utsträckning HR-konsulter när de behöver rekrytera, utveckla eller avveckla sin personal. Konsulthjälp är ett bra komplement till den egna HR-staben, som ibland varken har de resurser eller kunskaper som krävs vid personalhantering. Då kan det vara bra att ha några riktlinjer att hålla sig efter när man ska välja konsult. De företag som blir auktoriserade måste arbeta med vetenskapligt granskade metoder och testinstrument, ifall de använder tester. ”I förlängningen hoppas vi på att en auktorisation kommer att bli ett skall-krav när framför allt den offentliga sektorn går ut och upphandlar HR-tjänster. Det finns redan ett antal kommuner som ger högre poäng i sina upphandlingar om man är medlem i HRK,” säger Ann-Charlotte Haglund.

Yvig bransch
HR-branschen har länge varit yvig och floran av HR-konsulter har växt kraftigt. Det har varit svårt att få grepp om alla aktörer. Det finns en handfull stora bemanningsföretag (organiserade i Bemanningsföretagen) som numera också givit sig in i på rekrytering. Därtill finns ett trettiotal medelstora HR-konsulter och hundratals enmans- eller två-mans konsulter. Branschen börjar nu mogna. Inriktningen går mot att företagens HR-avdelningar, liksom vilken annan avdelning som helst, ska stödja verksamheten och affärerna. Begreppet ROI, Return of Investment, hörs allt oftare också i HR-sammanhang och när företagen anställer personalchefer ska dessa kunna räkna på nyckeltal för personalkostnader och påvisa mätbara effekter i de satsningar inom personalutveckling som genomförs. Det i sin tur ställer högre krav på HR-cheferna i deras val av konsulter. En oberoende metodnämnd kontrollerar att företagen använder sig av vetenskapligt vedertagen metodik när det gäller arbetssätt och andra arbetsverktyg som exempelvis tester. Metodnämnden tittar också på att företagen följer de etiska riktlinjerna, det kan röra sig om hur företagen hanterar referenstagning. HRK gör också en ekonomisk granskning av företagen som söker auktorisation för att trygga kundens efterfrågan på långsiktighet. ”Alla är naturligtvis välkomna att söka auktorisation, men bara de företag som svarar upp mot auktorisationskraven och klarar en granskning av en utomstående och oberoende metodnämnd får auktorisation”, säger Ann-Charlotte Haglund. ”Vi vill dock betona att vi hoppas att auktorisationen kommer att öka intresset från alla aktörer på marknaden.” HRK kommer löpande under 2009 att auktorisera ytterligare HR-företag, bland annat kommer Assessio med ca 80 anställda i Norden och USA, lämna in en ansökan, berättar företagets svenska VD Stina Nord.

2008

Branschföreningen för Sveriges HR-Konsulter inför Auktorisation Branschföreningen för Sveriges HR-Konsulter kommer under hösten införa auktorisation för sina medlemmar. Auktorisationen är en fortsättning på organisationens arbete med att utveckla HR, human resource-branschen, och därmed underlätta för kunderna att hitta seriösa och kunniga konsulter. Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn använder i allt större utsträckning HR-konsulter när de behöver rekrytera, utveckla eller avveckla sin personal. Konsulthjälp är ett bra komplement till den egna HR-staben, som ibland varken har de resurser eller kunskaper som krävs vid personalhantering.

Auktorisation kan, av HRKs styrelse, beviljas företag som i huvudsak arbetar inom något eller flera av följande områden:
• Rekrytering
• Utveckling
• Avveckling av medarbetare

Auktorisationen ska medverka till att kunden/uppdragsgivaren ska känna sig trygg med att det anlitade företaget har:
• En stabil ekonomi och därmed uthållighet att genomföra uppdraget.
• För ändamålet lämpliga metoder används.
• Som användare av olika metoder en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap samt att metoden behandlas på ett etiskt riktigt sätt.
• Uppföljning och regelbunden utvärdering av de metoder som används.
• God kvalité i utförda uppdrag.

2007

HRK deltar i Svenska Dagbladets Rekryteringsblad!
Svenska Dagbladet gick ut med en hel bilaga om rekrytering under maj månad. HRK deltog med annons tillsammans med 12 av medlemsföretagen. I bilagan ingick också en intervju med HRKs ordförande Ann-Louise Jonzon. Ann-Louise lyfte fram HRK som en aktör på marknaden som värnar om kvalitativt framstående konsultinsatser för mänskliga resurser i arbetslivet. Hon beskriver metod- och etiknämndernas roller och uppmuntrar såväl enskilda personer som företag att höra av sig till dessa vid frågeställningar som berör exempelvis tester.

Årsmöte i Branschföreningen HRK tisdagen den 13 mars 2007.

Succé i repris!
Nu har även HRKs medlemmar och presumtiva medlemsföretag i västra Sverige bjudits in till seminarium om testanvändning i Göteborg. Som tidigare var det Örjan Frans som talade om olika typer av psykologiska test, vad man bör tänka på när man skall välja test samt trender och tendenser inom området. Seminariet gick av stapeln den 19 april och blev mycket uppskattat av deltagarna!

2006

HRK-seminarier runt om i landet.
I många år har det under HRKs årsmöten framkommit önskemål om att vi ska synas ute i landet och inte enbart i Stockholmsregionen. Den 24 januari bjöds HRKs medlemmar i södra regionen och presumtiva medlemsföretag in till ett seminarium om testanvändning i Malmö. Örjan Frans talade bl.a. om olika typer av psykologiska test, vad man bör tänka på när man skall välja test samt trender och tendenser inom området. Målet med denna typ av seminarier är att värna om och stärka HRK´s starka och uttalade ambition om att framhäva det professionella användandet av psykologiska test i urval och rekrytering. Seminariet blev mycket uppskattat av deltagarna!

2005

Frukostseminarium i HRKs regi.
I samarbete med PA-forum arrangerade HRK ett frukostseminarium om psykologiska tester den 6 oktober. I seminariet deltog några av Sveriges mest tongivande profiler inom psykologiska test och tillämpad psykometri dvs. Dr. Hunter Mabon, Dr. Bertil Mårdberg och Dr. Lennart Sjöberg. Som moderator fungerade Dr. Örjan Frans från Uppsala universitet tillika HRK´s metodnämnd. Inbjudna var medlemmar i PA-forums nätverk – många med sitt vardagliga arbete knutet till praktiskt HR-arbete. Seminariet handlade om psykologiska tester och dess prognosvärde vid urval och rekrytering. Deltagarna började med en var sin inledning i ämnet och därefter följde en kort frågestund. Seminariet var mycket uppskattat och kunde ha hållit på ytterligare några timmar. Denna typ av seminarier betonar ytterligare HRK´s starka och uttalade ambition om att värna om och stärka det professionella användandet av psykologiska test i urval och rekrytering.