HRK - Auktoriserad HR-Konsult

Vad gör HRK?

Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter, HRK:

• är en branschorganisation som organiserar HR-konsulter som arbetar med rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare.
• driver branschgemensamma frågor som kan underlätta för medlemsföretagen att verka på marknaden.
• fungerar som remissinstans och branschföreträdare vid statliga utredningar och representerar branschen vid övriga externa kontakter.
• värnar om kvalitativt framstående konsultinsatser för mänskliga resurser i arbetslivet. Grundtanken är att den enskilde aldrig får komma till skada genom den verksamhet som våra medlemsföretag bedriver.

• bevakar särskilt hur våra medlemsföretag arbetar med etik- och metodfrågor.
• följer utvecklingen inom HR-området och verkar för att medlemsföretagen får ta del av aktuella nyheter.
• erbjuder genom olika aktiviteter medlemsföretagens konsulter möjlighet till kompetensutveckling.Ladda ner HRK:s stadgar


Historia
HRK bildades den 2 februari 1989 då representanter för sex rekryteringsföretag träffades under ordförandeskap av docent Hunter Mabon vid Stockholms Universitet. Stiftarna var eniga om att utbudet av konsulttjänster inom HR-området expanderade på ett oöverskådligt och i flera fall oseriöst sätt och att tiden var mogen att ställa krav på utövarna av sådan verksamhet. HRKs stadgar fastställdes vid årsmötet den 9 november 1989. HRK:s styrelse består av fem ledamöter, som var och en representerar ett medlemsföretag. HRK har till sig knutit oberoende specialister som utgör Etiknämnd och Metodnämnd. Auktoriserat företag som inte följer HRK:s regelverk kan varnas eller förlora sin auktorisation.