Kvalitetssäkring

HRK:s medlemsföretag förbinder sig att följa HRK:s etiska riktlinjer och testpolicy. Övergripande värderingar för den enskilde konsulten på ett HRK:s medlemsföretag. Med övergripande värderingar menas de ställningstaganden som konsulten förväntas göra innan han/hon går in i en kund – konsultrelation.

  • Konsulten bedömer sig ha kompetens för uppdraget och tillräckliga förutsättningar att nå resultat.
  • Konsulten uppträder professionellt och kan även föra fram synpunkter som kan upplevas som obekväma.
  • Konsulter på ett HRK:s medlemsföretag arbetar inte med ”oetiska” uppdragsgivare, dvs om konsulten inte delar uppdragsgivarens värderingar när det gäller att hantera kandidater, egen personal etc. avstår konsulten från uppdraget.
  • Konsulten bedömer huruvida uppdraget är möjligt att genomföra på ett seriöst sätt. Konsulten arbetar med metoder som grundar sig på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
  • Konsulten genomför uppdrag opartiskt och oberoende och låter sig i uppdrag inte påverkas av andra bindningar eller intressen än de uppdragsgivaren har.

HRK:s metodnämnd har även tagit fram vägledning för upphandling av HR-tjänster. Syftet med denna manual är att underlätta för t ex personalchefer, inköpare eller upphandlare att kvalitetssäkra inköpsprocessen gentemot konsultföretag inom HR området.