Branschdefinitioner

Många konsultföretag inom HR-branschen tillhandahåller tjänster inom följande områden:

Rekrytering, exempel på tjänster inom området kan vara:

 • Executive Search
 • Övrig rekrytering via sökning
 • Annonserad rekrytering
 • Kandidatutvärdering/urval
 • Styrelserekrytering

Utveckling, exempel på tjänster inom området kan vara:

 • Utbildning
 • Ledarutveckling
 • Grupp – och teamutveckling
 • Introduktion av medarbetare
 • Stresshantering
 • Coaching
 • Assessment Center
 • Talent Management
 • Performance Management
 • Test- och metodutveckling

Avveckling, exempel på tjänster inom området kan vara:

 • Coaching
 • Intervjuträning
 • Karriärrådgivning
 • Outplacement

Inom några av ovanstående områden förekommer stor begreppsförvirring. Därför följer nu definitioner av några centrala begrepp.

Annonserad rekrytering En rekryteringsmetod där kandidater attraheras att söka en ledig position genom annonsering i press och/eller andra media såsom radio/TV/Internet. Metoden omfattar ofta annonsutformning, mediaval, mottagande och besvarande av annonssvar, information till sökande, sortering och rangordning av ansökningar samt urval för att finna de bästa kandidaterna bland dem som sökt.

Search Ett begrepp som ofta har olika definitioner. För att särskilja Search från Executive Search (se nedan) bör begreppet Search används i de fall då rekryteringsföretaget endast söker efter kandidater i det egna nätverket eller i den egna kandidatbasen.

Executive search/headhunting Executive Search är en rekryteringsmetod som ofta används vid rekrytering av chefer och kvalificerade specialister/nyckelpersoner. Metoden innebär att sökningen efter kandidater genomförs systematiskt och som sökmetod används en kombination av kontaktnät och direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser (både företagsinterna och externa) och Internet. Executive Search kännetecknas just av den direkta marknadskartläggningen och är därmed inte enbart en sökning i databaser eller direkta kontaktnät. Sökandet efter kvalificerade kandidater genomförs antingen av konsulten själv eller av en särskilt utbildad person, en så kallad researcher.

Grupp/teamutveckling Med grupp/teamutveckling i arbetslivet avses insatser som syftar till att skapa effektivitet i en arbetsgrupp. För att skapa effektivitet i en arbetsgrupp behöver bl.a. frågor kring struktur och samverkan vara klara.

Strukturfrågor kan bl.a. beröra:

 • Identitet – vad ska gruppen göra, för vilka och på vilket sätt
 • Visioner och mål för verksamheten – på längre och kort sikt
 • Roller och ansvar – vilka mandat att agera har medlemmarna i gruppen
 • Möten – innehåll, frekvens, struktur, ledarskap Samverkansfrågor kan bl.a. beröra:
 • Hur samarbetar man i gruppen • Hur ger och tar man feedback • Vilka ”spelregler” för samvaron finns
 • Hur bygger och bevarar man tillit.

Teambuilding Med teambuilding avses aktiviteter som syftar till att stärka sammanhållningen i en grupp. Det brukar ofta involvera aktiviteter som, problemlösning, strapatser eller utmaningar med tävlingsmoment där samarbete och användande av gruppens samlade resurser behövs för att klara utmaningarna. Personlighetstester kan också användas i teambuildingsyfte.