HRK:s testpolicy

Dessa riktlinjer berör främst metoder som används vid organisationsförändringar, rekrytering och urval, intern omplacering och befordran, för bedömning av arbetsprestationer, vid assessment center och bedömningar i samband med yrkesvägledning och rådgivning. Metoderna har oftast som syfte att mäta psykologiska funktioner i någon form hos individer eller grupper av individer.

HRK:s etiska riktlinjer

I sin yrkesverksamhet fungerar konsulten i många roller och relationer och kan använda ett stort antal olika arbetsmetoder vilka, inte sällan, kan ha stor betydelse för den enskilde individen, för grupper och organisationer. Detta ställer stora krav på konsultens yrkesetiska medvetenhet. Etik handlar i HRK framförallt om hur vi hanterar relationer till andra människor och hur vi förvaltar förtroenden, ekonomi och våra uppdrag. Vår etik handlar inte om skarpa och dragna gränser utan om att ge riktlinjer som hjälper konsulten att skapa förtroende för sig själv och för organisationen.

Enskilda individer och företag har möjlighet att kontakta HRK om man anser sig illa behandlad av något av HRK:s medlemsföretag. Detta till HRK:s etiknämnd. Styrelsen kan utdela, efter utredning av Etiknämnden och/eller Metodnämnden, konsekvenser till företaget i form av erinran, varning och uteslutning.

Erinran är den mildaste formen av tillrättavisning och utdelas då medlemsföretaget bedöms utan svårighet kunna åtgärda det erinran avser. Varning är den strängaste formen av tillrättavisning med bibehållet medlemskap och auktorisation. Varning utdelas vid upprepade anmälda avsteg från föreningens ändamål, etiska regler och öppenhet gentemot Etiknämnd och Metodnämnd.

Uteslutning innebär att medlemsföretaget omedelbart avstängs som medlem i föreningen och auktorisationen återkallas. Uteslutning och återkallning av auktorisation ska offentliggöras.